Hijrah (Bag. 1): Bai’at Aqabah I

Hijrah secara bahasa berarti tarku (meninggalkan). Hijrah ila syai berarti intiqal ilaihi ‘an ghairi (berpindah kepada sesuatu dari sesuatu). Menurut istilah, hijrah berarti tarku maa nahallaahu ‘anhu (meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah).

Hijrah menurut sejarah penetapan hukum (tarikh tasyri) adalah berpindahnya kaum muslimin dari kota Makkah ke kota Madinah, dan juga dari kota Makkah ke kota Habasyah.

Pengertian hijrah secara khusus dibatasi hingga penaklukan kota Makkah. Setelah itu hijrah dengan makna khusus sudah berakhir, maka tinggallah perintah hijrah dengan makna umum, yaitu berpindah dari negeri kafir ke negeri iman. Makna kedua ini berlaku setelah penaklukan kota Makkah. Continue reading “Hijrah (Bag. 1): Bai’at Aqabah I”

Tragedi Raji’, Bi’ru Ma’unah dan Pengusiran Bani Nadhir (Bag. 2)

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pasca perang Uhud dan  peristiwa Raji’ serta Bi’ru Maunah, kaum munafik dan orang yahudi menjadi semakin berani berbuat kurang ajar kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan kaum muslimin, bahkan sampai-sampai orang-orang yahudi itu berencana menghabisi nyawa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam saat beliau berkunjung ke benteng mereka.

Latar Belakang Pengusiran Bani Nadhir

Di pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa sahabat nabi yang bernama Amr bin Umaiyah adh-Dhamiri, dalam pelariannya untuk meloloskan diri  dari  serangan di Bi’ru Maunah, telah membunuh dua orang musyrikin dari Bani Kilab. Padahal mereka baru saja pulang dari Madinah untuk menyepakati perjanjian damai dengan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Continue reading “Tragedi Raji’, Bi’ru Ma’unah dan Pengusiran Bani Nadhir (Bag. 2)”

Tragedi Raji’, Bi’ru Ma’unah dan Pengusiran Bani Nadhir (Bag. 1)

Tragedi Raji’ dan Bi’ru Ma’unah 

Pasca Perang Uhud, kaum muslimin menghadapi peristiwa yang menggoncangkan, yaitu terjadinya peristiwa di Raji’ dan Bi’ru Mau’nah.  Peristiwa berdarah ini melunturkan wibawa mereka  yang baru saja tumbuh. Pasca peristiwa Raji’ dan Sumur Maunah itu kaum munafik dan orang yahudi menjadi semakin berani berbuat kurang ajar kepada Rasulullah dan kaum muslimin.

Tragedi Raji’

Pada tahun ke -3 Hijriyah, beberapa utusan dari Kabilah Udlal dan Qarah datang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menyebutkan bahwa berita tentang Islam telah sampai kepada mereka. Oleh sebab itu, mereka sangat membutuhkan orang-orang yang akan mengajarkan kepada mereka agama. Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengutus beberapa orang dari sahabatnya, antara lain: Murtsid bin Abi Murtsid, Khalid bin Al-Bakir, Ashim bin Tsabit, Khubaib bin Ady, Zaid bin Datsinah dan Abdullah bin Thariq. Rasulullah saw menunjukk Ashim bin Tasbit sebagai Amir mereka. Continue reading “Tragedi Raji’, Bi’ru Ma’unah dan Pengusiran Bani Nadhir (Bag. 1)”

Perang Mu’tah

Benturan Pertama yang Mengguncang Romawi

Oleh: Hepi Andi Bastoni, MA

Perang Mu’tah merupakan peperangan terbesar yang dialami kaum muslimin semasa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Di samping itu, peperangan ini juga merupakan pendahuluan dan jalan pembuka untuk menaklukkan negeri-negeri Nasrani. Perang ini terjadi pada Jumadil Ula 8 H bertepatan dengan Agustus atau September 629 M. Mu’tah adalah suatu kampung yang terletak di Balqa’, di wilayah Syam. Jarak antara Mu’tah dan Baitul Maqdis selama dua hari perjalan kaki.

Bermula dari Terbunuhnya Utusan

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengutus al-Harits bin Umair al-Azadi untuk menyampaikan surat kepada pemimpin Bashra. Di tengah perjalanan, al-Harits dicegat oleh Syurahbil bin Amr al-Ghasani, seorang gubernur wilayah Balqa di Syam dan di bawah pemerintah Qaishar Romawi. Al-Harits diikat oleh Syurahbil, kemudian dibawa ke hadapan Qaishar lalu dipenggal lehernya! Continue reading “Perang Mu’tah”

Isra Mi’raj

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, dengan wafatnya Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu ‘anha, kaum Quraisy merasa lebih leluasa mengganggu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan semakin meningkatkan penganiayaan mereka kepada para sahabat, sehingga kondisi itu memaksa beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam pergi ke Thaif untuk berdakwah dan meminta bantuan kepada para pemimpinnya agar bersedia melindungi dakwahnya.  Namun para pemimpin dan penduduk Thaif ternyata  tidak lebih baik dari peduduk Makkah. Beliau dilukai dan dihina sampai akhirnya memutuskan untuk kembali lagi ke Makkah dengan perasaan duka yang mendalam. Dalam situasi penuh duka dan kesedihan inilah Allah Ta’ala muliakan Nabinya dengan mukjizat Isra’ mi’raj untuk meringankan jiwanya yang terluka dan hatinya yang berduka. Continue reading “Isra Mi’raj”